Controleer uw domeinnaam

Algemene voorwaarden

Select Hosting
Egge 7
9472 VE Zuidlaren

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Select Hosting: opdrachtnemer en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Select Hosting.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Select Hosting, waarop Select Hosting deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover er door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, voor welker uitvoering Select Hosting gebruik maken van de diensten van derden.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven van Select Hosting zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte door Select Hosting is ontvangen en geaccepteerd.
 3. Aanvullingen op en wijzigingen van hetgeen in de overeenkomst is bepaald kan slechts geschieden met wederzijds goedvinden.

Artikel 4 Contractsduur en einde overeenkomst

 1. De overeenkomst tot de levering van domeinregistratie en/of hosting wordt aangegaan voor de duur van een jaar met stilzwijgende verlenging van een jaar, tenzij de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 2. Ingeval een particuliere Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt worden de reeds door particuliere Opdrachtgever betaalde gelden voor domeinnaamregistratie (indien van toepassing) en voor de hosting over de resterende maanden vanaf een bedrag van € 5,- gerestitueerd, hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend.
 3. Opzegging dient te geschieden middels formulieren die op de website van Select Hosting beschikbaar zijn nadat Opdrachtgever is ingelogd. Opdrachtgever dient het ingevulde opzegformulier na ondertekening aan Select Hosting te retourneren.
 4. Select Hosting heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, en zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding, indien:
  • Opdrachtgever failliet is verklaard,
  • Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
  • Opdrachtgever in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelt. In dit geval is Opdrachtgever tevens een boete ad minimaal € 250 verschuldigd, of zoveel meer als de schade bedraagt die Select Hosting door het wangedrag van Opdrachtgever heeft geleden.

Artikel 5 Betaling

 1. Betaling vindt plaats na facturatie.
 2. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 3. Alle accounts, met uitzondering van de reseller account, worden eens per jaar gefactureerd.
 4. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Select Hosting de vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met de incasso gemoeid zijn verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de hoofdsom en rente bedragen met een minimum van € 200 exclusief BTW.
 5. Bij niet-tijdige betaling is Select Hosting tevens gerechtigd om het account te verwijderen, terwijl Opdrachtgever gehouden blijft om de verschuldigde betaling te voldoen.
 6. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen facturen binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk aan Select Hosting kenbaar te maken, bij gebreke waarvan
 7. Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 6 30 dagen niet goed, geld terug garantie

 1. Alle producten van Select Hosting worden geleverd met een zogenaamde "30 dagen niet goed, geld terug garantie".
 2. Deze garantie houdt in dat indien Select Hosting tekort is geschoten in de levering van een product, en Opdrachtgever dit binnen 30 dagen na levering schriftelijk aan Select Hosting heeft kenbaar gemaakt, Select Hosting de door Opdrachtgever betaalde gelden - met uitzondering van de kosten voor het registreren/verhuizen van de domeinnaam - aan Opdrachtgever zal restitueren.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke Select Hosting nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Select Hosting ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever is Select Hosting niet aansprakelijk.
 3. Opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgen dat Select Hosting te allen tijde de beschikking heeft over de juiste persoons- en adresgegevens. Opdrachtgever dient wijzigingen in deze gegevens steeds tijdig aan Select Hosting mee te delen door in te loggen op de website van Select Hosting en de gegevens aldaar te wijzigen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Select Hosting voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 5. Indien Opdrachtgever aan Select Hosting informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 8 Gedragsregels

 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de door Select Hosting aangeboden services aan te wenden voor handelingen die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of goede zeden.
  Van gebruik in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden is onder andere sprake bij:
  • materiaal waar een intellectueel eigendomsrecht (bijvoorbeeld een auteursrecht, merkenrecht etc.) van een ander op rust.
  • Materiaal dat bedreigend, discriminerend, obsceen, pornografisch en aanstootgevend is.
  • Websites die illegale activiteiten bevatten
  • Websites die schade aan de servers van Select Hosting kunnen toebrengen, dan wel aan andere servers op het internet.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om links aan te brengen naar websites die niet voldoen aan de voorwaarden van Select Hosting.
 • Websites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om websites met Pirated software, Hacker programma's of archieven, Warez sites, MP3 bestanden, Shareware, geluid, video, beeld- en multimedia-archieven en IRC bots te onderhouden, dan wel websites die links bevatten die naar websites verwijzen die het bovengenoemde bevatten.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om eigen chat rooms te installeren.
 • Opdrachtgever dient zich te onthouden van spam, flames en mailbommen.
 • De volgende activiteiten zijn opdrachtgever verboden:
  • Subhosting
  • Miror sites
  • Sites gebruiken als distributiepunten
  • Sites met als primair doel file distributie

Artikel 9 Rechten van Select Hosting

 1. Select Hosting heeft het recht om nadere regels te stellen voor het gebruik van de services van Select Hosting.
 2. Select Hosting behoudt zich het recht voor om e-mail, waaronder nieuwsbrieven, naar Opdrachtgever te zenden.
 3. Select Hosting heeft het recht om bekende spammers te weigeren dan wel af te sluiten.
 4. Select Hosting heeft het recht om zonder opgave van reden een service te weigeren of te beëindigen.

Artikel 10 Tarieven dataverkeer

 1. Alle services die door Select Hosting in verband met een account worden verleend zijn uitsluitend beschikbaar voor de accounthouder.
 2. Voor dataverkeer gelden de volgende tarieven:
  • 500MB hosting account: 15 GB vrij dataverkeer
  • 1000MB hosting account: 20 GB vrij dataverkeer
  • 2500MB hosting account: 40 GB vrij dataverkeer
  • Reseller account (10 domeinnamen): 20 GB vrij dataverkeer
  • Overige accounts: fair use policy
 3. Indien de limiet voor dataverkeer wordt overschreden wordt het account door ons geautomatiseerde systeem geschorst. Door deze schorsing is de website niet meer bereikbaar en kan er ook geen e-mail meer ontvangen worden.
  De schorsing zal opgeheven worden zodra de volgende kalendermaand ingaat, of wanneer extra dataverkeer is ingekocht door opdrachtgever.
 4. Ingeval Opdrachtgever websites met verboden inhoud/links onderhoudt dan wel in strijd met de gedragsregels van Select Hosting handelt, brengt Select Hosting Opdrachtgever per GB van dit dataverkeer een bedrag van € 0,99 in rekening.

Artikel 11 Overmacht

 1. Select Hosting is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Select Hosting daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Select Hosting komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Select Hosting geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Select Hosting niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Select Hosting worden daaronder begrepen.
 3. Select Hosting heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Select Hosting zijn verplichtingen had moeten nakomen
 4. Select Hosting heeft het recht om gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Select Hosting is nimmer aansprakelijk voor schade die door Opdrachtgever of een derde lijdt als gevolg van een doen of nalaten van Select Hosting of een derde die door Select Hosting is ingeschakeld.
 2. Select Hosting is derhalve noch aansprakelijk voor directe noch voor indirecte schade. Select Hosting is niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet dan wel schade die is ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens.

Artikel 13 Geheimhouding

 1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de deze Algemene Voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Select Hosting en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen bij de Rechtbank Groningen, sector kanton, locatie Groningen aanhangig worden gemaakt.

Wij houden ons het recht voor deze overeenkomst te wijzigen op elk gewenst tijdstip door de gewijzigde voorwaarden op deze pagina te publiceren.